جدید مستند سازی(ویرایش جدید) نمایش بزرگتر

مستند سازی(ویرایش جدید)

محصول جدید

دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است. دانشی که ثمره ثبت مستندات و وقوع رویدادهای گوناگون است. مستندسازی مهم ترین شیوه و با اهمیت ترین روش ثبت و انتقال دانش است که از مقطعی به مقطع دیگر در زمان و مکان ، انتقال می یابد.

100 قلم

80,000 ریال بدون مالیات.